ورود / ثبت نام

درباره ما

مشاوره انتخاب
بهترین استاد
استاد لینک ، با دارا بودن بهترین اساتید و همچنین مجرب ترین افراد
در زمیـنـه مشـاوره انتخاب بهـتریـن اسـتاد ، در کنار شـما دانـش آمـوزان
است تا با انتخاب بهترین ها برای شـما ، به بـالاترین بـازدهی یـادگیـری
جهت تقویت دانش آموزان برسد.
واسطه استاد
و شاگرد
استاد لینک ، بهترین واسطه بین دانش آموز و استاد مربوطه به
تارگت هدف دانش آموز است و با بررسی هدف دانش آموز
بهترین استاد را برای دانش آموز انتخاب می‌کند.
برنامه ریزی
درسی و زمانی
استاد لینک ، یکی از بینظیرترین ها در زمینه برنامه ریزی درسی است
استاد لینک ، پـس از انـتخاب بهتـرین اسـتاد برای دانش آموز ، برنامـه
منظم و کارآمد در زمینه رسیدن دانش آموز به تارگت هدفش تنظیم
مـی‌کند و با پشتیـبانی دانـش آمـوز ، باعث افــزایش بـازدهــی یادگـیری
می شود.
معرفی کتاب
و جزوات
استاد لینک ، در کنار مشاوره برای برنامه ریزی درسی و معرفی استاد
کتاب های مورد نیاز و همچنین جزوات لازم را نیز به شاگرد معرفی
می‌کند تا شاگرد بهترین ها را برای یادگیری داشته باشد.
دادن آمار
پیشرفت
استاد لینک ، شاگردان خود را از لحظه لینک شدن با استاد تا زمانی که
تمام اطلاعـات را از اسـتاد فـرا گرفت ، آنـالیز می‌کند و بر اساس تـمامی
فاکتور های یادگیری ، شاگرد را آنالیز و بهترین پیشنهاد ها را برای بهبود
سطـح یـادگیری ، به شـاگرد مـی‌دهـد و باـعث رفـع تمامی نقاط ضــعـف
شاگرد می شود.
استاد لینک بهترین گزینه برای یک شاگرد است زیرا تمامی فاکتور های لازم برای یک بستر
عالی یادگیری را برای شاگرد فراهم می‌سازد و با دارا بودن مجرب ترین اساتید ، انتخاب را بـرای
شاگرد آسان می‌سازد و شاگرد می‌تواند با خیال راحت تمامی مراحل یادگیری را به استاد لینک
بسپارد و پیشرفت خود را طبق آنالیز اساتید بسنجد.
تلفن : ۳۲۵۰۵۲۳۲-۰۳۱